آزمون عملکردی درس علوم - پایه پنجم یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ 0:8

آزمون عملکردی درس علوم - پایه پنجم    نام ونام خانوادگی:........................

هدف:پرورش دقت و توجه همرا ه با سرگرمی -  تقویت انشا نویسی               

شرایط آزمون: آزمون فردی                   زمان:20 دقیقه

وسایل لازم: مداد ،پاککن                           مراحل کار:

عزیزم با توجه به مطالبی که در بخش ۵علوم آموخته ای جواب سئوال ها را مشخص کن.   

سپس حرف خواسته شده از هر جواب را در جدول بنویس تا رمز جدول را به دست آوری.

۱- کدام دسته از جانداران ابتدا در دریا به وجود آمده اند

۱-تک سلولی ها         ۲- مهره داران  ۳- بی مهر گان

۲- برای........................فسیل ممکن است میلیون ها سال زمان لازم باشد.

۳- بیشتر فسیل ها مربوط به کدام اندام بدن موجودات است ؟

۱- ماهیچه          ۲ چشم        ۳- استخوان     

۴- دومین گروه از جانداران که در دریاها به وجود آمدند کدام است؟

۱- تک سلولی ها     ۲- بی مهره ها  ۳- مهره داران

۴- از بدن کدام جانور کمتر فسیل تشکیل می شود؟

۱- کبوتر           ۲- حلزون      ۳- ماهی

۶- کدام دسته از جانداران زیر دیرتر به وجود آمده اند؟

۱- بی مهره ها    ۲- ماهی  ها   ۳- تک سلولی ها

۷- فسیل ها بیشتر در .........................به وجود می آیند.

۱- دریا        ۲- خشکی                ۳- در خاک

 ۸- به آثار  باقی مانده از جانداران در سنگ ها ........................می گویند.

۹- کره ی زمین در ابتدا یک .............................داشت.

۱۰- کدام گروه از دانشمندان مطالعه بر روی فسیل ها را بر عهده دارند؟

۱- زیست شناسان    ۲- باستان شناسان     ۳- زمین شناسان

۱۱- از کدام یک فسیل بهتر تشکیل می شود؟

۱- کرم خاکی        ۲- ماهی           ۳- کبوتر

۱۲-زندگی بر روی خشکی با پیدایش ............................آغاز شد.

۱۳- آخرین گروه جانداران که بر روی خشکی به وجود آمدند..............................می باشند.

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

سئوال

پنجم

دوم

اول

اول

اول

سوم

دوم

دوم

چهارم

اول

ششم

اول

دوم

حرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمز

 

رمز جدول:

..........................................................

در مورد رمز جدول دو سطر مطلب علمی بنویس.

 ............................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................

 ملاک ارزیابی

1- به سئوالات درست پاسخ داده است.

2- رمز جدول را صحیح به دست آورده .

3- مطلب پایانی رابه صورت علمی و درست نوشته شده است.

با تشّکرازطراح: سرکار خانم لیلا حاجیان

نوشته شده توسط جلیل ابراهیمی  | لینک ثابت |